جمله تصادفی

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی

باب مارلی (Bob Marley) درباره عشق گفته:

شاید او جذاب ترین یا زیباترین دختر نباشد ولی اگر تو عاشقش هستی و لبخند را بر لبانت می آورد . چه چیز دیگری اهمیت دارد ؟