جمله تصادفی

آرایش کردن تنها می تواند باعث شود که از بیرون زیبا دیده شوید؛ اما اگر از درون زشت باشید به شما کمکی نخواهد کرد؛ مگر آنکه لوازم آرایش را بخورید!

جرج برنارد شاو درباره هنر گفته:

همانطور که شما میتوانید با آیینه صورت خود را مشاهده کنید؛ با هنر نیز میتوانید روح خود را مشاهده کنید.