جمله تصادفی

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد پس به رقیبش اجازه می دهد افکار خودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

جرج برنارد شاو درباره هنر گفته:

همانطور که شما میتوانید با آیینه صورت خود را مشاهده کنید؛ با هنر نیز میتوانید روح خود را مشاهده کنید.