جرج برنارد شاو درباره دوستی گفته:

حیوانات دوستان من هستند … و من دوستان خودم را نمی خورم.