جمله تصادفی

ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق می زنند و با صدور فرمان تهدید می کنند . به خطا می روند

ابن سینا (Avicenna) درباره دانش گفته:

چیزی که دانش می آراید راستی است.