جمله تصادفی

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می‌دهند که بدانند به آنها اهمیت می‌دهید.

تنها یک دین وجود دارد؛ هر چند صدها نسخه از آن وجود دارد.

سخنان در موضوع: دین و مذهب