آزمون یک مرد یا زن آموزش این است که، چگونه آنها در نزاع رفتار کنند.

سخنان در موضوع: عقل و خرد