جمله تصادفی

زیان رساننده تو معاشرت ســه کس است :

آنکــه ترا بــه طرب بدارد – آنکــه بــه فریب مغرورت کند – آنکــه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .

حقیقت، انکارناپذیر است، بدخواهی ممکن است به آن حمله کند
ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد
اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود