حقیقت، انکارناپذیر است، بدخواهی ممکن است به آن حمله کند
ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد
اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود