جمله تصادفی

خداوند همان رفتاری را برای ما معیار قرار می‌دهد، که ما در برابر همسایگان، انسان‌ها و حیوانات پیش می‌گیریم؛ در درگاهِ او نادانی توجیه اعمال نادرست نیست؛ خداوند همواره در برابرِ همگان بخشنده‌است، زیرا همیشه ما رابه توبه کردن دعوت می‌کند.

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است، بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست دهید

سخنان در موضوع: موفقیت