جمله تصادفی

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم؛ این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است.

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است، بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست دهید

سخنان در موضوع: موفقیت