جمله تصادفی

هیچکس با حس تنفر نسبت به انسان دیگری، به خاطر رنگ پوست، پیشینه یا مذهبش به دنیا نمی‌آید.
مردم برای نفرت داشتن باید آموزش ببینند و اگر مردم می‌توانند تنفر را یاد بگیرند،
چرا به آنها عشق و محبت را یاد ندهیم؟
عشق است که از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد نه متضادش.

همیشه کلام و اعمال باید با هدف سازگار باشد؛ وقتی هدف پاک و شفاف باشد، اعمال نیز خوب می شود؛ هیچ چیز بهتر از یک ذهن باز نیست. کل دنیا نتیجه یک شعور پاک و مقتدر می باشد و در جایی که ذهن مقتدر، پاک و خالص است افکار پاک و خالص را نیز می طلبد.