ماهاتما گاندی درباره هنر گفته:

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود؛ هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد؛ هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد.