جمله تصادفی

زیبایی زن در خط و خال صورتش نیست؛ بلکه زیبایی واقعی در یک زن، در روح او انعکاس می یابد؛ که همان محبت و توجهی است که عاشقانه ابراز می کند و شور و عشقی است که نشان می دهد.

ماهاتما گاندی درباره هنر گفته:

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود؛ هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد؛ هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد.