جمله تصادفی

ای زنان و ای مردان، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید، با خرد خود نیک بنگرید آنگاه هریک از شما شخصا و با آزادی بین این دو راه نیکی و بدی یکی را برگزینید. کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ غالب نخواهد شد.

افلاطون (Plato) درباره شکست گفته:

امتحان کن مرد را بــه فعل او و نــه بــه قول او .

سخنان در موضوع: شکست