جمله تصادفی

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم . که چیزی نمی خواهیم.

ماهاتما گاندی درباره روابط گفته:

لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین می کند، نه آرزوهایشان و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی و تو هم می توانى انتخاب کنی که من را می خواهى یا نه، ولى نمی توانى انتخاب کنى که از من چه میخواهی؛ می توانی دوستم داشته باشى همین گونه که هستم و می توانى از من متنفر باشی؛ بی هیچ دلیلی و من هم، چرا که ما هر دو انسانیم.

سخنان در موضوع: روابط