جمله تصادفی

گاندي پس از سال ها مبارزه براي استقلال و روشنگري مردم كشورش، به دست جوان هندوي تندرويي به قتل رسيد. مرگي كه گويي به او الهام شده بود: «جنگنده عاشق مرگ است؛ نه مرگ دربستر بيماري، بلكه مرگي كه در ميدان نبرد سر مي رسد... مرگ، در هر زماني خجسته و مبارك است، ولي براي جنگنده اي كه براي آرمان خود حقيقت مي ميرد، خجستگي آن دو چندان است.

ماهاتما گاندی درباره خدا گفته:

این جهان مملو از انسانهاست؛ پس این جهان می تواند، هر لحظه مالک احساسی جدید باشد؛ تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم، قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروی ماورایی خداوندگار است

سخنان در موضوع: خدا