دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند؛ حسودان از من متنفرند ولى باز می ستایند؛ دشمنانم کمر به نابودیم بسته اند و همچنان می ستایندم؛ چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت؛ نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى من قابل ستایشم و تو هم یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد؛ به خاطر بیاوری که آن هایی که هر روز میبینی و مراوده می کنى؛ همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان با نقابى متفاوت، اما همگی جایزالخطا نامت را انسانی باهوش بگذار، اگر انسان ها را از پشت نقاب هاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد که کاری نه چندان راحت است.