ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می‌سازد.

سخنان در موضوع: عقل و خرد