جمله تصادفی

من به طور ارثی یهودی هستم. شهروند سوئیس شناخته می شوم و از نوع بشر به شمار می روم. تنها انسان بودن فارغ از وابستگی به هر گونه ایالت و ملیت اهمیت دارد.

ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می‌سازد.

سخنان در موضوع: عقل و خرد