ماهاتما گاندی درباره مرگ گفته:

من بنا به دلایل زیادی آماده مردن شده‌ام و نه برای کشتن.