جمله تصادفی

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد، مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار، پول فقرا را

آری من یک هندو هستم؛ همچنین یک مسیحی یک مسلمان و یک بودایی و یهودی می‌باشم.

سخنان در موضوع: دین و مذهب