جمله تصادفی

سخن اگر از دل خارج شود بــه دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار کــه آن تأثیر کند .

آری من یک هندو هستم؛ همچنین یک مسیحی یک مسلمان و یک بودایی و یهودی می‌باشم.

سخنان در موضوع: دین و مذهب