جمله تصادفی

حقیقت، انکارناپذیر است، بدخواهی ممکن است به آن حمله کند
ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد
اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود

ماهاتما گاندی درباره عشق گفته:

ما فقط به وسیلهٔ عشق می‌توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر؛ تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می‌رساند، نه فردِ موردِ تنفر.