تجربیاتِ تلخ به من آموخت که معباد حتماً خانهٔ خدا نیستند؛ ممکن است حتّی محلِّ استقرارِِ شیطان باشند؛ این مکان‌های دعا ارزشی ندارند، مگر اینکه خدواند متولی آن را دوست داشته باشد؛ معابد، مساجد و کلیساها را باید ساخت.

سخنان در موضوع: دین و مذهب