جمله تصادفی

منظّم نگه داشتنِ یک خانه درست به اندازه دفاع از آن، در برابر حملاتِ خارجی نیازمند نیروست.

ماهاتما گاندی درباره زندگی گفته:

ثروتمندان کمتر از فقرا از زندگی خود ناراضی نیستند؛ شخص فقیر دوست دارد میلیونر شود و فردِ میلیونر می‌خواهد میلیاردر شود.

سخنان در موضوع: زندگی