جمله تصادفی

مراقب دانش های دروغین باشید؛ زیرا اینها از خود جهل هم خطرناکتر هستند.

ماهاتما گاندی درباره زندگی گفته:

ثروتمندان کمتر از فقرا از زندگی خود ناراضی نیستند؛ شخص فقیر دوست دارد میلیونر شود و فردِ میلیونر می‌خواهد میلیاردر شود.

سخنان در موضوع: زندگی