جمله تصادفی

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران سخن می گویند و تبلیغ می کنند؛ مخصوصاً وقتی که منظورشان این است، که آنها را به دین خود در آورند هیچ اعتقاد ندارم؛ مذهب و اعتقاد با گفتار نیست، بلکه در کردار است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود

ماهاتما گاندی درباره زندگی گفته:

ثروتمندان کمتر از فقرا از زندگی خود ناراضی نیستند؛ شخص فقیر دوست دارد میلیونر شود و فردِ میلیونر می‌خواهد میلیاردر شود.

سخنان در موضوع: زندگی