جمله تصادفی

عجب زيبا مي شد اگر ما همه مي توانستيم آن چه را كه انجام مي دهيم، اعم از خوردن و خوابيدن و نوشيدن و كار كردن و...، تماماً با حقيقت مي بود و آن قدر ادامه مي يافت تا در آن حل مي شديم.

چقدر دردناک است که امروزه مذهب ما، از دیدِ ما، معنای دیگر جز محدودیّت در خوردن و نوشیدن و احساس برتری یا زیردست بودن ندارد؛ هیچ جهلی بزرگ تر از این نیست.

سخنان در موضوع: دین و مذهب