بعد از فتح یک قله بزرگ، تازه می‌فهمید که قله‌های بیشمار دیگری برای فتح کردن وجود دارد.

سخنان در موضوع: موفقیت