جمله تصادفی

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید.

ماهاتما گاندی درباره خدا گفته:

خداوند همان رفتاری را برای ما معیار قرار می‌دهد، که ما در برابر همسایگان، انسان‌ها و حیوانات پیش می‌گیریم؛ در درگاهِ او نادانی توجیه اعمال نادرست نیست؛ خداوند همواره در برابرِ همگان بخشنده‌است، زیرا همیشه ما رابه توبه کردن دعوت می‌کند.

سخنان در موضوع: خدا