ماهاتما گاندی درباره خدا گفته:

خداوند همان رفتاری را برای ما معیار قرار می‌دهد، که ما در برابر همسایگان، انسان‌ها و حیوانات پیش می‌گیریم؛ در درگاهِ او نادانی توجیه اعمال نادرست نیست؛ خداوند همواره در برابرِ همگان بخشنده‌است، زیرا همیشه ما رابه توبه کردن دعوت می‌کند.

سخنان در موضوع: خدا