جمله تصادفی

سرعت و تندی کار را مجوی . بلکــه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن

زیرا کــه مردم از تو نپرسند در چــه مدت کار را انجام دادی بلکــه خوبی و بی نقصی آن را می جویند

افلاطون (Plato) درباره برابری گفته:

فقط عدالت است کــه می تواند موجد خوشبختی شود.