جمله تصادفی

من عاشق خوابیدن هستم، زندگی من در هنگام بیداری گرایش به از هم گسیختگی دارد.

افلاطون (Plato) درباره دوستی گفته:

“  عزم بــه مصاحبت اشرار نکنید ، چــه همین کــه تو را اهانت نکنند . بر تو منت نــهند.”.