جمله تصادفی

سخن اگر از دل خارج شود بــه دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار کــه آن تأثیر کند .

افلاطون (Plato) درباره دوستی گفته:

“  عزم بــه مصاحبت اشرار نکنید ، چــه همین کــه تو را اهانت نکنند . بر تو منت نــهند.”.