جمله تصادفی

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.

هیچکس با حس تنفر نسبت به انسان دیگری، به خاطر رنگ پوست، پیشینه یا مذهبش به دنیا نمی‌آید.
مردم برای نفرت داشتن باید آموزش ببینند و اگر مردم می‌توانند تنفر را یاد بگیرند،
چرا به آنها عشق و محبت را یاد ندهیم؟
عشق است که از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد نه متضادش.