جمله تصادفی

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

من از همان ابتدا تصمیم گرفتم که زندگی را بی قید و شرط قبول کنم؛ هیچ وقت انتظار نداشتم زندگی کار خاصی برای من انجام دهد؛ با این حال به نظر می رسد، خیلی بیشتر از چیزی که امیدوار بودم به موفقیت رسیدم.

جملات کوتاه و سخنان آدری هپبورن (Audrey Hepburn)