جمله تصادفی

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردیدها را از میان ببرید.

بزرگترین افتخار در زندگی این نیست که هرگز شکست نخوریم، بلکه برخاستن بعد از هر شکست است.