بزرگترین افتخار در زندگی این نیست که هرگز شکست نخوریم، بلکه برخاستن بعد از هر شکست است.