جمله تصادفی

برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست. همنوعان ما با کمک خود برای این کار کفایت می کنند. شما از روز داوری الهی سخن می گویید. اجازه بدهید با کمال احترام به این حرف بخندم. من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم:من چیزی را دیده ام که به مراتب از آن سخت تر است ؛ من داوری آدمیان را دیده ام

من زندگی را جدی نمی گیرم؛ اما کارهایی که در زندگی انجام می دهم را، واقعا جدی می گیرم.

سخنان در موضوع: زندگی