جمله تصادفی

به دلیلِ ضعیف بودنِ هندوستان نیست که طرفدارِ برقراری آرامش در آن هستم؛ من می‌خواهم هندوستان قدرت و نفوذِ خود را آگاهانه در راهِ از میان برداشتنِ خشونت به کار گیرد؛ برای آگاهی به قدرتِ خویش، نیازی به اسلحه نیست.

من زندگی را جدی نمی گیرم؛ اما کارهایی که در زندگی انجام می دهم را، واقعا جدی می گیرم.

سخنان در موضوع: زندگی