من زندگی را جدی نمی گیرم؛ اما کارهایی که در زندگی انجام می دهم را، واقعا جدی می گیرم.

سخنان در موضوع: زندگی