جمله تصادفی

همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

 

همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است
http://www.gap8.ir/plato/همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است
http://www.gap8.ir/plato/

من خوش شانس بوده ام، فرصت ها معمولا جلو نمی آیند؛ بنابراین اگر زمانی آمدند؛ باید آن ها را بقاپید.