میزان جاذبه ی جنسی فراتر از اندازه گیری است؛ من برای اثبات زنانه گی ام نیازی به اتاق خواب ندارم؛ من می توانم همین جاذبه را با چیدن سیب از درخت یا ایستادن در زیر باران منتقل کنم.