جمله تصادفی

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست بــه کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

افلاطون (Plato) درباره موفقیت گفته:

بــه ضرورت آمدم در این جــهان و بــه حیرت زیستم و بــه کراهت می روم.

سخنان در موضوع: موفقیت