جمله تصادفی

بدبین کیست؟ کسی که از هزینه‌ی تک‌تک چیزها خبر دارد اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌داند.

افلاطون (Plato) درباره موفقیت گفته:

بــه ضرورت آمدم در این جــهان و بــه حیرت زیستم و بــه کراهت می روم.

سخنان در موضوع: موفقیت