جمله تصادفی

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است

تمول و تقوی چون دو وزنــه هستند کــه در کفــه های یک ترازو قرار گرفتــه باشند .


بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است

سخنان در موضوع: ایمان و باور