جمله تصادفی

انگلیسی ها مثال خوبی برای مردم جــهان به شمار می روند آنها بــه محافظه کاری خود . هرگز خود را بــه جائی نمی کشانند کــه سرانجام دچار پشیمانی شوند ؛ جنگ آنها برای آزادی خودشان است و اگر نان ندارند خوب می دانند کــه چگونه باید برای قاپیدن نان از دست دیگری دولت ها را بــه جان یکدیگر بیندازند. زمانی که ما برای به دست آوردن یک لقمه نان نقشــه می کشیدیم کــه با کدام دولت متحد شویم و از چه کسی کناره بگیریم انگلستان برای آزادی خودش از اتحادهای دول اروپا بهره برداری میکرد .

افلاطون (Plato) درباره قدرت گفته:

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال داری و همــه چیزهای دیگری کــه در دست نیک مردان باعث و بانی خیر است .


بــه همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود . اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.