افلاطون (Plato) درباره قدرت گفته:

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال داری و همــه چیزهای دیگری کــه در دست نیک مردان باعث و بانی خیر است .


بــه همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود . اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.