افلاطون (Plato) درباره موفقیت گفته:

چون کامیابی رو کند همــه خوبند و چون ناکامی سررسد همــه بد.

سخنان در موضوع: موفقیت