جمله تصادفی

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد ؛ بی گناهی باید ثابت شود

افلاطون (Plato) درباره پول گفته:

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می کند و هرگز بــه آنان مجال نمی دهد


کــه حتی لحظــه ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند