افلاطون (Plato) درباره پول گفته:

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می کند و هرگز بــه آنان مجال نمی دهد


کــه حتی لحظــه ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند