جمله تصادفی

همیشه به یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاری آنچه را که اندوهگینت می‌سازد، اما هرگز فراموش نکن که به یاد داشته باشی آنچه را که شادمانت می‌سازد.

افلاطون (Plato) درباره انگیزشی گفته:

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد


و از سدها گذشت . فضیلت بــه دست آمده کار آسانی بــه نظر می رسد