جمله تصادفی

به دستت نگاه کن. به نظر یک چیز جامد و ثابت است، در حالی که واقعاً اینطور نیست. اگر در زیر میکروسکوپ به آن نگاه کنی، انبوهی از انرژی های در حال ارتعاش را خواهی دید.

افلاطون (Plato) درباره انگیزشی گفته:

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد


و از سدها گذشت . فضیلت بــه دست آمده کار آسانی بــه نظر می رسد