افلاطون (Plato) درباره خوبی گفته:

در آئینــه نگاه کن . اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده


و اگر قیافــه ات نامتناسب است . زشتی کردار را بــه زشتی صورت میفزا.