افلاطون (Plato) درباره قدرت گفته:

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر . بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است.