جمله تصادفی

زیان رساننده تو معاشرت ســه کس است :

آنکــه ترا بــه طرب بدارد – آنکــه بــه فریب مغرورت کند – آنکــه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .

دنیا را آتش انگار . چنان کــه برای معاش بــه کمی آتش کفایت توان کرد .


شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید

سخنان در موضوع: ایمان و باور