جمله تصادفی

همانطور که شما میتوانید با آیینه صورت خود را مشاهده کنید؛ با هنر نیز میتوانید روح خود را مشاهده کنید.

دنیا را آتش انگار . چنان کــه برای معاش بــه کمی آتش کفایت توان کرد .


شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید

سخنان در موضوع: ایمان و باور