جمله تصادفی

ین واقعیت که در طبیعت یک مخلوق مى تواند براى مخلوقى دیگر درد و رنج به وجود آورد و حتى به بى رحمانه ترین شکل ممکن با او رفتار کند راز سختى است که تا وقتى زنده ایم بر ما سنگینى مى کند

افلاطون (Plato) درباره شکست گفته:

زمان ناخوشی را بــه حساب عمر مشمرید

سخنان در موضوع: شکست