افلاطون (Plato) درباره شکست گفته:

زمان ناخوشی را بــه حساب عمر مشمرید

سخنان در موضوع: شکست