جمله تصادفی

تنها کسی که اوج ناامیدی را حس کرده باشد توانایی احساس کردن اوج شادی را دارد

زندگی کردن نادرترین چیز در جهان است، بیشتر مردم فقط وجود دارند، همین.

سخنان در موضوع: زندگی