زندگی کردن نادرترین چیز در جهان است، بیشتر مردم فقط وجود دارند، همین.

سخنان در موضوع: زندگی