جمله تصادفی

“ از نزدیکی بــه کسی کــه قادر
 بــه حفظ اسرار و رموز زندگی خود
 نیست پرهیز نما .”


افلاطون (Plato) درباره انگیزشی گفته:

سرعت و تندی کار را مجوی . بلکــه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن


زیرا کــه مردم از تو نپرسند در چــه مدت کار را انجام دادی بلکــه خوبی و بی نقصی آن را می جویند