جمله تصادفی

میزان جاذبه ی جنسی فراتر از اندازه گیری است؛ من برای اثبات زنانه گی ام نیازی به اتاق خواب ندارم؛ من می توانم همین جاذبه را با چیدن سیب از درخت یا ایستادن در زیر باران منتقل کنم.

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ . یادآورد تلخی دارو را و شکم بارگی نکند.