سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ . یادآورد تلخی دارو را و شکم بارگی نکند.