جمله تصادفی

هریک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

افلاطون (Plato) درباره روابط گفته:

سعادت جامعــه بــه مراتب مــهم تر از سعادت فرد می باشد

سخنان در موضوع: روابط