دروغ را بزرگ و ساده و مکرر بگو تا در نهایت باور کنند.

سخنان در موضوع: ارتباطات