جمله تصادفی

قانون مثل تار عنکبوت می ماند . فقط می تواند مگس های کوچک را شکار کند.

انبوه مردم ساده تر فریب یک دروغ بزرگ را می خورند تا یک دروغ کوچک.