جمله تصادفی

طوفان‌های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می‌کند.

حق همیشــه با پیروزمندان جنگ است .