جمله تصادفی

آزادی به معنای قبول مسئولیت است؛ به همین دلیل است اکثر مردان از آن وحشت دارند.

یک اسقف هشتادساله همان حرفی را می‌زند که در هیجده سالگی در گوشش خوانده‌اند.

سخنان در موضوع: دین و مذهب