جمله تصادفی

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.

دروغ های کوچک همیشــه خود را نمایان می کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید کــه تصور دروغ بودن آن هم بــه ذهن کسی وارد نشود

سخنان در موضوع: ایمان و باور