دروغ های کوچک همیشــه خود را نمایان می کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید کــه تصور دروغ بودن آن هم بــه ذهن کسی وارد نشود

سخنان در موضوع: ایمان و باور